Geschillenbeslechting

Expertise

Home » Expertise » Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting

Procedures

Onze civiele praktijk richt zich op het beslechten van complexe nationale en internationale handelsgeschillen voor de burgerlijke rechter. Hieronder vallen geschillen over diverse contracten in sectoren zoals bouw, olie- en gaswinning, energie, distributie, transport, telecom, farmacie, financiering en verzekering. Veel van de procedures die wij behandelen zien op het vorderen van schadevergoeding wegens wanprestatie onder een overeenkomst of vanwege onrechtmatig handelen, dan wel op de totstandkoming, nakoming, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten. De hoofdprocedure wordt vaak voorafgegaan door een kort geding of conservatoir beslag.

Onder corporate litigation verstaan wij procedures die betrekking hebben op ondernemingsrechtelijke geschillen. Hieronder vallen aandeelhoudersgeschillen (die kunnen leiden tot enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam), geschillen voor of na overnames, over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, aansprakelijkheid in concernverband, uitkoopprocedures, collectieve acties en procedures over prospectusaansprakelijkheid, en geschillen over financieringen en over zorgvuldigheidsverplichtingen van banken.

Arbitrage

Partijen kiezen in toenemende mate voor arbitrage om complexe nationale en internationale commerciële geschillen te beslechten. Daardoor kan het geschil worden beoordeeld door arbiters die de relevante sector kennen en kan de uitkomst wereldwijd worden afgedwongen onder het Verdrag van New York. Hierbij gaat het meestal om geschillen die voortkomen uit financieringen, overnames, handelscontracten of bouwprojecten. Anders dan bij een procedure bij de gewone rechter vindt een arbitrageprocedure achter gesloten deuren plaats en is er in principe geen hoger beroep mogelijk. Ook voor het beslechten van puur nationale geschillen wordt arbitrage steeds aantrekkelijker.

Arbitrage vergt specifieke kennis en ervaring. De procedure wordt primair bepaald door het arbitragerecht van de plaats van arbitrage en het eventueel van toepassing verklaarde arbitragereglement, maar wordt veelal in het Engels gevoerd en kent Angelsaksische invloeden (bijvoorbeeld voor het horen van getuigen en het opvragen van documenten).

Er bestaat een grote variëteit aan instituten waar de arbitrage kan worden geadministreerd (zoals het NAI, ICC, LCIA, ICDR, DIAC, SCC) en die ieder hun eigen reglement kennen. Voor een succesvolle arbitrage is van ten minste even groot belang specifieke kennis van de sector en het (materiële) recht dat van toepassing is verklaard op de overeenkomst.

Tenuitvoerlegging

Het heeft geen nut om een contract te sluiten of om in een procedure een schadevergoeding te vorderen wanneer het vonnis uiteindelijk niet ten uitvoer kan worden gelegd. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium na te gaan waar zich de vermogensbestanddelen van de wederpartij bevinden en om een methode van geschilbeslechting overeen te komen die het mogelijk zal maken om zich daar efficiënt op te verhalen. Bovendien kan het nodig zijn om, zodra een geschil is ontstaan en nog voordat de wederpartij zijn vermogensbestanddelen weet te verplaatsen of te bezwaren met pand- of hypotheekrecht, al beslagen te leggen om zeker te stellen dat in de toekomst een vonnis waarbij een geldbedrag wordt toegewezen ook daadwerkelijk voldaan zal kunnen worden. In Nederland is het relatief eenvoudig om in een vroeg stadium beslagen te leggen, zelfs nog voordat de hoofdprocedure gestart dient te worden en zelfs indien het geschil beslecht dient te worden in het buitenland of in arbitrage en veelal zonder dat zekerheid afgegeven dient te worden. Wij treden regelmatig op voor of tegen het leggen van conservatoire en executoriale beslagen ter zekerstelling van de nakoming van buitenlandse vonnissen door Nederlandse holdings.

Credentials

Onze praktijk wordt aanbevolen door Chambers & Partners Global (2021-2020, 2017-2014), Legal500 (2021-2019, 2017-2015) en Arbitration & ADR Leaders League (2021-2019).

Head of Practice

Jurjen de Korte

T: +31(0)6 43 92 21 81

Latest