Ondernemings- en financieel strafrecht

Expertise

Ondernemings- en financieel strafrecht

Strafrecht is in toenemende mate van belang geworden voor ondernemingen. Aanwijzingen van potentiële onregelmatigheden kunnen aanleiding vormen voor strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures tegen de rechtspersoon of tegen de personen die werkzaam zijn voor de rechtspersoon, voor diverse andere vormen van aansprakelijkheid en voor reputatieschade. OSK kan u met raad en daad bijstaan in de diverse complexe vraagstukken waarmee u geconfronteerd kan worden in verband met strafrechtelijk handelen door een vennootschap.

The International Comparative Legal Guide to: Business Crime

Strafrecht

Wij adviseren over alle aspecten van het strafrecht inclusief financieel-economisch strafrecht zoals fraude, verduistering, omkoping en andere strafbare feiten tegen personen zoals mishandeling, stalking en MeToo-gevallen.

Interne onderzoeken

Wij assisteren regelmatig bij onderzoeken van bedrijven, werknemers of handelspartners naar handelingen die mogelijk strafbare feiten inhouden of bestuursrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid kunnen opleveren. Dat wordt gedaan door onderzoek van documenten en e-mails al dan niet met gebruikmaking van forensische IT-tools en interviews. Wij kunnen daarna adviseren over de beste aanpak.

PR-begeleiding

Wij assisteren tevens bij het beschermen van de goede naam van individuen en bedrijven in het publieke domein. Helaas is dat veelal een noodzakelijk aspect wanneer onderzoeksautoriteiten, toezichthouders en het Openbaar Ministerie actief en vaak publiekelijk op zoek gaan naar informatie met een gepercipieerde zwart-witbenadering. Wij kennen de wereld van de media als onze broekzak en staan klaar om u te assisteren bij het ontwikkelen en uitvoeren van de juiste mediastrategie. Soms is zwijgen beter, maar vaak is het beter om een (pro-)actieve houding aan te nemen en om transparantie te betrachten.

Dankzij jarenlange ervaring hebben wij goede relaties opgebouwd met meerdere media en journalisten voor wie wij een betrouwbare partij zijn. De advocaten van OSK worden zelfs regelmatig gevraagd om commentaar te leveren op maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

Bestuursrecht, Tuchtrecht en Milieu

Samen met onze collega’s die zich toeleggen op toezicht adviseren wij tevens over bestuursrechtelijke zaken. Dit betreft bijvoorbeeld dwangmaatregelen onder de Opiumwet of de wet- en regelgeving voor bepaalde beroepsgroepen (bijvoorbeeld medische en tandheelkundige beroepen, notaris, advocaat, financiële beroepen) en het tuchtrecht.

De Nederlandse overheid is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gaan geven aan het milieu. Acties tegen bedrijven (maar ook tegen individuen) worden daarom versneld in geval van schendingen van de wet- en regelgeving ter bescherming van het milieu. Er bestaat inmiddels een grote categorie aan milieudelicten, die vastliggen in diverse wet- en regelgeving en (internationale) richtlijnen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, de BRZO, vergunningsvoorschriften, maar ook de overtredingen opgesomd in het Wetboek van Strafrecht zoals bodem-, lucht en oppervlaktewaterverontreiniging en geur- en geluidsoverlast.

Dwangmiddelen kunnen vaak bestuursrechtelijk (bijvoorbeeld last onder dwangsom en bestuursrechtelijke boete) of strafrechtelijk (bijvoorbeeld boetes en dagvaarding) zijn.

OSK kan u adviseren en ondersteunen wanneer u onderwerp bent van een onderzoek, wanneer een vergunning vereist is of wanneer u een bestuursrechtelijke, milieugerelateerde of tuchtrechtelijke klacht of probleem heeft waarop zo adequaat mogelijk gereageerd dient te worden.

Head of Practice

Geertjan van Oosten

T: +31(0)6 53 56 24 78

Latest