Expertise

Milieustrafrecht / Bestuursstrafrecht

De laatste jaren is er vanuit de overheid steeds meer aandacht gekomen voor het milieu. Tegen bedrijven (maar ook tegen particulieren) wordt dan ook sneller opgetreden indien er sprake is van overtredingen van de milieuwetgeving. Er is een groot scala aan milieudelicten die bovendien allemaal zijn vastgelegd in diverse wetten, besluiten en (internationale)richtlijnen. Hierbij kan gedacht worden aan overtredingen de Wet milieubeheer, het BRZO, vergunningsvoorschriften maar ook het diverse delicten in het wetboek van strafrecht, zoals het vervuilen van de bodem, lucht of oppervlaktewater. Handhavend optreden kan veelal zowel bestuursrechtelijk (bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete) als het strafrechtelijke (bijvoorbeeld door het opleggen van een boete of het uitvaardigen van de dagvaarding).

Het is goed om te realiseren dat beide procedures vaak naast elkaar lopen en dat men als onderwerp van het onderzoek in beide procedures verschillende rechten en plichten heeft. Veelal wordt eerst een inspectie verricht door bijvoorbeeld een omgevingsdienst en/of de Inspectie SZW (in deze fase bent u verplicht om mee te werken) waarbij indien er een verdenking is van strafbare feiten het dossier kan worden overgedragen aan politie en justitie.

Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium te overleggen met een gespecialiseerde advocaat zodat u weet wat uw rechten zijn en de strategie kan worden besproken. Specialistische kennis van het strafrecht en het bestuursrecht is derhalve essentieel.

Wij kunnen u indien u onderwerp bent van een onderzoek adviseren en bijstaan.

Strafrechtelijke afdoening

Als politie en justitie stellen dat sprake is van een milieudelict, kan de zaak op verschillende manieren worden afgedaan. De meest voorkomende zijn een (voorwaardelijk) sepot, een strafbeschikking en / of transactie en een dagvaarding (waarmee u of wordt uitgenodigd om u ter terechtzitting te verantwoorden). De wijze waarop de zaak zal worden afgedaan is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is het voorhanden bewijs, maar ook eventuele eerdere justitiële contacten spelen een rol. Ook bij het bepalen en eventueel accepteren van een passende afdoening is het van groot belang dat u of uw bedrijf er niet alleen voorstaat maar zich laat adviseren door een gespecialiseerde milieustrafrechtadvocaat. Te meer omdat de afdoeningsmodaliteit en straf op de justitiële documentatie komen te staan en gevolgen kunnen hebben voor eventuele toekomstige vergunningsaanvragen.

Bestuursrechtelijke afdoening

Naast een strafrechtelijk afdoening is het mogelijk dat er ook bestuursrechtelijk wordt opgetreden tegen overtredingen van de milieuwetgeving. Indien na een controle of inspectie is gebleken dat er sprake is van een overtreding en deze is nog niet beëindigd, zal veelal eerst een voornemen tot handhavend optreden worden verzonden. Hierbij kan gedacht worden aan een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang. Tegen dit voornemen kan een zienswijze worden ingediend. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze kan het bevoegd gezag besluiten af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, maar ook het voornemen tot handhaven. Tegen een dergelijk besluit staat binnen zes weken bezwaar open. Een bezwaarschrift heeft echter geen schorsende werking, waardoor het vaak zinvol is om een voorlopige voorziening aan te vragen.

Een gespecialiseerde advocaat van OSK Advocaten kan u uitgebreid informeren en begeleiden in het volledige juridische traject.

Geertjan van Oosten

Partner

T: +31(0)6 53 56 24 78

Dinya Torny

Partner

T: +31(0)20 60 60 680

Puck Metgod

Advocaat

T: +31(0)6 48 22 46 38